Sub navigatie


Waarom vander Loo?
Top kwaliteit
Betrouwbaar
Unieke Combinatie
Persoonlijk
Creativiteit


 

Integriteitsprotocol
Inleiding
Fraude en discussie omtrent integriteit zijn maatschappelijk niet aanvaardbaar en hebben negatieve consequenties voor het imago van de bedrijfstak en haar deelnemers, waarvan vanderLOO party & business events BV, hierna “vanderLOO”, er één is.

vanderLOO is zich bewust van de fraudegevoeligheid van haar dienstverlening en van het belang van het bestrijden van fraude en het voorkomen van discussies omtrent integriteit van marktpartijen en haar werknemers. Om die reden hanteert vanderLOO het onderhavige integriteitsprotocol.

Doel van dit protocol is fraudepreventie en het verder verbeteren van de integriteit van de bedrijfsvoering van vanderLOO.

Dit protocol geldt voor alle activiteiten en onderdelen van vanderLOO, ongeacht de aard van de omvang van de dienstverlening, de locatie of de opdrachtgever. Het is van toepassing op zowel de directie van vanderLOO, als op alle vaste en tijdelijke medewerkers, alsmede op door vanderLOO ter uitvoering van haar diensten ingeschakelde externe partijen.


Definities

 • omkoping: dit betreft het aanbieden, voorstellen, verrichten of goedkeuren van een betaling, in het veld dan wel in nature, aan een persoon voor diens persoonlijk gewin, of voor het persoonlijk gewin van een ander persoon, met de bedoeling die persoon te stimuleren om actief of passief iets te doen dan wel juist na te laten;
 • steekpenningen: dit is een aansporing of beloning die wordt aangeboden, beloofd of verstrekt met als doel het verkrijgen van enige vorm van voordeel, dan wel voordeel, waaronder commercieel, contractueel of persoonlijk voordeel, dan wel voordeel op het gebied van wet- en regelgeving c.q. toezicht;
 • corruptie: dit is de toestand of situatie die voortvloeit uit het aanbieden van, vragen om, goedkeuren van of aanbieden van steekpenningen;
 • fraude: als fraude in het kader van dit protocol wordt onder meer, maar niet uitsluitend aangemerkt: valsheid in geschrifte, bedrog, benadering van schuldeisers of rechthebbenden, verduistering, bij de totstandkoming en / of de uitvoering van een overeenkomst tot dienstverlening waarbij vanderLOO als partij c.q. als belanghebbende betrokken is.

 
Integriteitsfunctionaris
vanderLOO heeft één van de leden van haar directie en één vertrouwenspersoon aangewezen als integriteitsfunctionaris. Meldingen van incidenten of overtredingen dienen bij (één van) deze integriteitsfunctionarissen te worden gedaan.

Voor zover de melding (mede) de persoon van één van de integriteitsfunctionarissen betreft, zal een vervangend integriteitsfunctionaris worden aangewezen. De namen van de fungerende integriteitsfunctionarissen zijn te allen tijde te bevragen bij de directie.

In geval van een melding van een incident of overtreding, zal de integriteitsfunctionaris eerst zelf onderzoek doen en vervolgens de directie van vanderLOO van een rapport van bevindingen voorzien.


Beleid
Het is voor alle medewerkers van vanderLOO en medewerkers van door vanderLOO ingeschakelde externe partijen verboden om:

 • steekpenningen aan te bieden of voor te stellen, of het aanbieden of voorstellen daarvan goed te keuren;
 • steekpenningen te betalen;
 • te vragen om steekpenningen of steekpenningen aan te nemen teneinde een beslissing te beïnvloeden, onrechtmatig toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke informatie of te beloven iets te doen c.q. na te laten. Zulks ongeacht of het resultaat hetzelfde zou zijn geweest zonder steekpenningen;
 • een derde partij te gebruiken voor het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten;
 • gelden te verwerken, waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend moet zijn dat deze zijn verkregen door omkoping of corruptie.


Indicatoren
De volgende omstandigheden zijn voorbeelden van relaties en gebeurtenissen die resulteren in een hoger frauderisico:

 • het betalen van een vergoeding die niet in verhouding staat tot de ter uitvoering van een opdracht te verlenen diensten;
 • het verrichten van een schenking aan een goed doel uit naam van vanderLOO, zonder aanwijsbare reden;
 • het aanbieden van een stage of een baan aan mensen die banden hebben met vanderLOO, medewerkers van vanderLOO, dan wel (bestaande of potentiële) opdrachtgevers van vanderLOO, zonder goedkeuring van de directie van vanderLOO.


Wanneer een medewerker op de hoogte raakt van een incident of overtreding van het in dit protocol neergelegde beleid, dan wel van één van de indicatoren als hier genoemd, dan wel van een poging tot omkoping of een andere vorm van corruptie, dient de betreffende medewerker dit direct te melden bij een integriteitsfunctionaris.

In geval van fraude of het vermoeden van fraude, gemeld of bekend bij de directie van vanderLOO, zal daar door vanderLOO te allen tijde melding van worden gemaakt bij de Economische Controle Dienst.


Controle
Ter uitvoering van haar preventiebeleid zal vanderLOO periodiek controleren, of de regels als neergelegd in dit protocol uit het oogpunt van preventie van fraude nog adequaat zijn.

vanderLOO spant zich in nieuwe, potentiële opdrachtgevers, alsmede medewerkers, voorafgaand aan het sluiten van enige overeenkomst zoveel mogelijk te screenen en hun achtergrond na te gaan.


Waddinxveen, 18 februari 2016
Laatste blog berichten
15
mrt
 


De Efteling viert feest! 65-jarig jubileum en de 5,18 miljoenste bezoeker heeft dit mooie attractiepark bezocht. We zijn bijzonder trots dat we alle 2.500 medewerkers van de Efteling mochten verrassen op een hele specia…
 
09
mrt
 


Een mijlpaal die gevierd mocht worden! Een Vintage Circus Feest was de wens en mochten wij tot in detail uitvoeren!